Friday, 27.05.2022, 20:57 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 27 [17]
Випуск 28-29 [29]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Лясковська Світлана Петрівна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 1-289.

  Лясковська Світлана Петрівна
  доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права
  Національна академія Служби безпеки України
  svlask@ukr.net

  Специфіка використання конфіденційного співробітництва радянськими каральними органами в Україні (1918–1934)

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-82-98

  [ заватажити pdf ]

  С. 82-98

  Анотація
  У статті розглянуті негласні методи діяльності органів ВУЧК, ДПУ УСРР, насамперед, конфіденційного співробітництва, та його місце в системі методів та засобів діяльності каральних органів; визначені категорії негласного апарату, їх відмінності, особливості використання та довіри з боку влади до інформації, яку ті надавали; з’ясовано наслідки безконтрольного використання негласного апарату.

  Ключові слова: ВУЧК, ДПУ, конфіденційне співробітництво, негласний апарат, агент, резидент, інформатор, VUCheKa (Vseukrainskaya Chrezvychainaya Komissia, The All-Ukrainian Emergency Commission), DPU (State Political Directorate), confidential cooperation, undercover apparatus, agent, resident, informant

  Бібліографічний список

  Велидов, А. С., 1975. Коммунистическая партия – организатор и руководитель ВНК (1917– 1920 гг.) . Москва: ВШ КГБ СССР.

  Виноградов, В., отв. ред., 2007. Архив ВЧК : Сборник документов. Москва: Кучково поле.

  ВЧК и начало нэпа. Документы, 2004. Свободная мысль–XXI. 4, с. 114–128.

  Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України (ГДА МВС України), ф. 15/1/5/370.

  ГДА МВС України, ф. 15/1/7/244.

  Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 5/1/9563/61.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/195/1/124.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/225/28.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/255/216.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/373/104.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/401/30.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/408/5/718.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/926/80.

  ГДА СБУ, ф. 13/1/1026/12.

  Державний архів Вінницької області (ДАВО), ф. п-1/1/56/72.

  ДАВО, ф. п-1/1/57/246.

  ДАВО, ф. п-1/1/58/49.

  ДАВО, ф. п-29/1/141/211.

  ДАВО, ф. 925/6/6/106.

  Дзержинський Ф., 1995. Наказ про каральну політику надзвичайних комісій. 8 січня 1921 року. З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 1/2. с. 86–89.

  Иванов, В. В., сост.,1960. История советской разведки. Сборник документов по истории оперативной деятельности ВЧК – ГПУ. Выпуск второй (1921 – 1925 гг.) . Москва: ВШ КГБ при СМ СССР.

  Иванов , В. В., Кукушкин, Д. К. та Канищев Н. Ф., сост., 1960. История советской разведки. Сборник документов и материалов по истории оперативной деятельности ВЧК: Выпуск первый (1918–1920 годы). Москва: ВШ КГБ при СМ СССР.

  Кульчицький, С. В., 2013. Вертикаль державної безпеки в системі диктатури більшовицьких вождів (1917 – 1938 рр.). В: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур, упор. 2013. Радянські органи державної безпеки в Україні (1918 – 1991 рр.): історія, структура, функції. Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ . Київ: Інститут історії України, с. 17–70.

  Ленін, В.І., 1917. Промова в питанні про Установчі збори. В: Ленін В.І., 1973. Повне зібр. творів. Т. 35. Жовтень 1917 – березень 1918 рр. Київ: Політвидав України, с. 129 –131.

  Лясковська, С. П., 2011. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом в 20-ті роки ХХ ст. З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 1(36) . с. 7–33.

  Лясковська, С. П., 2016. Діяльність органів ВУЧК – ДПУ УСРР у сфері економіки (1921 –1928 рр.): моногр. Київ: Нац. акад. СБУ.

  Лясковська, С. П., 2019. «Золота операція» ДПУ УСРР із примусового вилучення в населення валюти та коштовностей (початок 1930-х рр.). Україн. історич. журнал, 3, с. 25–48.

  Мозохин, О. Б., 2009. Деятельность ГПУ – ОГПУ по обеспечению экономической безопасности Советского государства. Москва: Кучково поле.

  Нікольський, В. М., 2003. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Монографія. Донецьк: Видавництво Донецького національного університету.

  Окіпнюк, В. Т., 2015. Органи державної безпеки УРСР (1922 – 1941 рр.) : історико-правове дослідження: монографія. Київ: Центр навч., наук. та період. вид. НА СБУ України.

  Пилипчук, В. Г., Вронська, Т. В. та Козенюк, В. О., упор., 2009. Правове регулювання конфіденційного співробітництва з органами безпеки та розвідки на теренах України (кінець ХІХ – кінець ХХ століття). Збірник документів: У 2-х томах. Том І (1882–1922) . Київ: СБ України.

  Плеханов, А. М., 2006. ВЧК – ОГПУ: Отечественные органы государственной безопасности в период новой экономической политики. 1921 – 1928. Москва: Кучково поле.

  Подкур, Р. Ю. та Ченцов, В. В., 2010. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 – 1930-х годов: источниковедческий анализ. Тернополь, Збруч: Институт истории Украины НАНУ.

  Прокопенко, А. В., Розанов, И. С. та Дорошенко, И. А., 1967. История советских органов государственной безопасности. Макет учебного пособия. Москва: ВКШ КГБ.

  Рассказов, Л. П., 1994. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в Советском государстве (1917 – 1941 гг.) . Уфа : РИО УВШ МВД.

  Федоров, А.В. та Шахматов А.В., 2005. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс».

  Фомин, Ф.Т. 1964. Записки старого чекиста. Москва: Политиздат, 1964. [онлайн] . Доступно: https://royallib.com/read/fomin_fedor/zapiski_starogo_chekista.html#83132 (дата звернення: 10 вересня 2020).

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО України), ф. 2/2/942/245.

  ЦДАВО України ф. 6/1/2075/253.

  ЦДАВО України, ф. 30/1/4254/46.

  ЦДАВО України, ф. 33461/1/4/30.

  ЦДАВО України, ф. 33461/1/5/165.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1/16/3/169+3, арк. 61.

  ЦДАГО України, ф. 1/20/166/387.

  ЦДАГО України, ф. 1/20/278/64.

  ЦДАГО України, ф. 1/20/404/108.

  Шаповал, Ю., Пристайко В., та Золотарьов, В., 1997. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ: Абрис.

  Яковлев, А. Н., ред., 2003a. Лубянка. Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ. 1917 – 1991. Справочник. Москва: МФД.

  Яковлев, А. Н., ред., 2003b. Лубянка. Сталин и ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936. Москва: МФД.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лясковська С. П. Специфіка використання конфіденційного співробітництва радянськими каральними органами в Україні (1918–1934) / С. П. Лясковська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 82-98.

  Harvard Referencing Style
  Liaskovska, S., 2020. Spetsyfika vykorystannia konfidentsiinoho spivrobitnytstva radianskymy karalnymy orhanamy v Ukraini (1918–1934) [Specifics of the Use of Confidential Cooperation by Soviet Punishment Bodies in Ukraine (1918–1934)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìââ, 28-29, p.82-98.

  Категорія: Випуск 28-29 | Додав: Admin (25.11.2020)
  Переглядів: 156 | Теги: Інформатор, конфіденційне співробітництво, резидент, ДПУ, Agent, Resident, The All-Ukrainian Emergency Commiss, VUCheKa (Vseukrainskaya Chrezvychai, undercover apparatus, ВУЧК, Informant, Агент, DPU (State Political Directorate), confidential cooperation, негласний апарат | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz