Friday, 01.07.2022, 21:21 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Балух Олексій Васильович

  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 1-170.

  Балух Олексій Васильович
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  Маріупольський державний університет.
  a.balukh@chnu.edu.ua

  Боротьба за Покуття та польсько-молдавська війна 1506-1510 рр.

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-7-102-121

  [ заватажити pdf ]

  С. 102-121

  Анотація
  У статті розглядаються питання політичної приналежності Покуття – спірної території між Польщею та Молдавією наприкінці XV– на початку XVІ ст. У роки правління Стефана ІІІ (1457–1504) та Богдана ІІІ (1504–1517) ці території, в тому числі й Буковини, стають ареною протистояння могутніх держав – Османської імперії, Польщі, Угорщини та Молдавії, а також запеклих польсько-молдавських збройних сутичок у 1506-1510 рр. Для Польщі молдавські землі були своєрідною буферною зоною від турків, для Туреччини – представляли значний інтерес через свої оборонні споруди, а саме Сучавську та Хотинську фортеці.

  Ключові слова: Північна Буковина, Покуття, Стефан III, Богдан ІІІ, Молдавія, Польща, Угорщина, Османська імперія, Northern Bukovina, Pokuttya, Stephen III, Bogdan III, Moldavia, Poland, Hungary, Ottoman Empire.

  Бібліографічний список

  Балух, О., 2008a. Військово-політичні відносини між Польщею та Молдовою в другій половині ХІV ст. Наукові записки з української історії, 21, c.398–406.

  Балух, О., 2008b. Історія північної частини Буковини у контексті молдавсько-польських військово-політичних відносини за часів Олександра І Доброго (1400-1432 рр.). Питання історії України, 11, c.175–181.

  Балух, О., 2008c. Особливості польського сюзеренітету над Молдавією та військово-політичне становище її північних волостей у період князівських міжусобиць 30 – 50-х років ХV ст. Сумська Старовина, ХХІV, c.37–48.

  Балух, О., 2008d. Перехід “Шипинської землі” під владу молдавських воєвод у другій половині 70-х – 90-х рр. ХІV ст. Буковинський журнал, 2. c.150–157.

  Балух, О., 2009. Буковина в контексті прикордонних стосунків Молдавії з Польщею в 1500–1527 рр. Часопис української історії, 12, с.5–10.

  Балух, О., 2011. Буковина у прикордонних стосунках Молдавії та Польщі в 1500-1538 рр. Питання історії України, 14, с.123–127.

  Балух, О., 2014. Від „Плонин” до Хотина: воєнно-політичний розвиток буковинських земель (50-ті рр. XIV – 30-ті рр. XVI ст.). Чернівці: Наші книги.

  Бистрицкая летопись 1359–1507 гг., 1976. В: Ф. Грекул, cост. Словяно-молдавские летописи XV–XVI вв. Москва: Наука, с.24-34.

  Боднарюк, Б.М. та Масан, О.М., 2000. Шипинська земля в міжнародних договорах кінця ХІV – першої половини ХV ст. Питання історії України: 1990 - 2000 рр, 4, с.221–237.

  Ботушанський, В., ред. 1998. Буковина: історичний нарис. Чернівці: Зелена Буковина.

  Войтович, Л., 1996. Удільні князівства Рюриковичів і Гедеміновичів у ХІІ-XVI ст.:історико-генеалогічне дослідження. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ.

  Гонца, Г.В., 1984. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV – первой трети XVІ в. Кишинев: Штиинца.

  Грабовецький, В., 1979. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490 – 1492 рр. Львів: Вища школа.

  Грабовецький, В., 1996. Історія Коломиї з найдавніших часів до початку ХХ ст. Коломия: Вік, Ч.1.

  Греков, И.Б., ред. 1984. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Западной Европы в ХV – ХVI вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. Москва: Наука.

  Григорович, И., сост., 1846. Акты, относящиеся к истории Западной России,собранные и изданные Археографической комиссией.Санкт-Петербург: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, Т.1: 1340-1506.

  Добржанський, О., Макар, Ю. та Масан, О., 2002. Хотинщина: історичний нарис. Чернівці: Молодий буковинець.

  Драгнев, Д., ред. 1987. Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя четверть ХІV–начало ХІХ в.). Кишинев: Штиинца.

  Жуковський, А., 1991. Історія Буковини. Чернівці: Редакційно-видавничий відділ облполіграфвидаву, Ч. 1: До 1774 р.

  Зашкільняк, Л. та Кричун, М., 2002. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка.

  Звягіна, О.М., 2017. Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 47, с.291-296.

  Карпо, В.Л. та Масан, О.М., 2002. Роль хотинського і чернівецького старост у польсько-молдавському прикордонному співробітництві (друга половина XV – перша половина XVІ ст.). Питання історії України, 5, с.111–117.

  Костакэл, В.А., Пушкарев, Л.Н. и Русеев, Е.М., ред. 1965. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV–начале XVІІІ в.Москва: Наука, Т.1: 1408–1632.

  Масан, О., 2005. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. В: В. Ботушанський, ред. Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.). Чернівці: Рута, с.9–168.

  Масан, О., 2007. Поміж військових лихоліть (з історії міста й околиць у XVI-XVII ст.). Буковинський журнал, 4, с.72–83.

  Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг., 1976. В: Ф. Грекул, ред. Словяно-молдавские летописи XV–XVI вв. Москва: Наука, с.36–55.

  Молдавско-польская летопись 1352–1564 гг., 1976. В: Ф. Грекул, ред. Словяно-молдавские летописи XV–XVI вв. Москва: Наука, с.105–124.

  Мохов, Н.А., 1964.Молдавия эпохи феодализма: (от древнейших времен до начала XIX в.). Кишинев: Картя Молдовеняскэ.

  Параска, П.Ф., 1981.К вопросу о молдавско-польских отношениях конца XIV – первой трети XV в. (О займе 1388 г.).Известия АН Молдавской ССР. Серия общественных наук, 3, с.21–31.

  Пещак, М., ред.1974. Грамоти XIV ст. Київ: Наукова думка.

  Семенова, Л.Е., 1972. Некоторые аспекты международного положения Молдавского княжества во второй половине ХV в. В: Я.С. Гросул, ред. Юго-Восточная Европа в средние века. Кишинев: Штиинца, с.207–234.

  Семенова, Л.Е., 2006. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV– начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). Москва: Индрик.

  Софонович, Ф., 1992. Хроніка з літописців стародавніх. Київ: Наукова думка.

  Сперальский, З.,2001. Молдавские авантюры Пер. с польск. Н. Малютиной-Конколь. Бэлць: б.и.

  Стати, В., 2002. История Молдовы. Кишинев: TipografiaCentrală.

  Стати, В., 2004. Штефан Великий, Господарь Молдовы. Кишинев: F.E.-P. “Tipografia Centrală”.

  Стрийковський, М., 2011. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси. Перекл. Р. Івасів. Львів: Наукове товариство ім. Шевченка.

  Уляницкий, В.А., 1887. Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV-XVI вв. Москва: Тип. Университета.

  Шабульдо, Ф.М., 1987. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Київ: Наук. думка.

  Шенк, Г.О., 2009. Нариси з історії Польщі. Вінниця: Нова Книга.

  Baczkowski, Krz., 2012. Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów. Kraków: Avalon.

  Bielski,M., 1856a. Kronika polska Marcina Bielskiego. Sanok: K. Pollak, Vol.1.

  Bielski,M., 1856b.Kronika polska Marcina Bielskiego. Sanok: K. Pollak,Vol.2.

  Borzemski, A., 1889. Sprawa pokucka za Aleksandra. Przegląd Powszechny, 24(10), s.169–186.

  Ciobanu, V., 1985. Ţările române şi Polonia. Secolele XIV – XVI. Bucureşti: Editura Academiei RSR.

  Costachescu, M., 1932. Documentele moldovenesti оnainte de Stefan cel Mare. Bucureşti: Viata Romaneasca, Vol.2.

  Cristea, O., 2014. Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea (1509). Analele Putnei, 10(1), s.203–214.

  Czamańska, I., 1996. Moldawia i Woloszczyzna wobec Polski, Wegier i Turcji w XIV i XV wieku. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM.

  D'Antoni, J., 1880. Zameczki podolskie na kresach multanskich. Kraków: G. Gebethner i Spolka, T.1: Kamieniec nad Smotryczem.

  Densuşianu, N., 1891. Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki. Bucureşti: I.V. Socecŭ, Vol.II, part 2: 1451-1510.

  Densuşianu, N., 1892. Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki. Bucureşti: I.V. Socecŭ, Vol.II, part 3: 1510-1530.

  Ieremia, I., alcăt. 1992. Moldova оn contextul relatiilor politice internationale. 1387-1858. Chisinau: Universitas.

  Iorga, N., 1970. Istoria armatei românești. București: Editura militară.

  Jabłonowski, A.,1878. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy.Warszawa: skł. gł. Gebethner i Wolff.

  Lewicki, A., 1894. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. Kraków: Akademia Umiejętności, T.3: 1392-1501.

  Morgenbesser, A., 1892.Przyczynek do dziejów Mołdawii od założenia państwa aż do wygaśnie̜cia dynastyi Dragosza. Lwów: Nakladem autora.

  Neculce, I., 1990. O samǎ de cuvinte. В: T.Celac, red. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei: Cronici. Chişinău: Hyperion, p.267–279.

  Niemczyk, K., 2014. Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku. Studia Historyczne, 57, 2 (226), s.155–174.

  Nistor, J.J., 1910. Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien. Wien: Holder.

  Papee, F., 1999. Jan Olbracht. 2-ie wyd. Kraków: Universitas.

  Petriceicu-Hăjdeu, B., 1865. Аrchiva istorică a Româniеi. Bucuresci: Imprimeria statului, T.1, p.2.

  Plewczyński, M., 2011. Wojny i wojskowość polska w XVI w. Zabrze: Wydawnictwo inforteditions, T.1: Lata 1500-1548.

  Sarnicii, S., 1587. Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum. Kraków: Aleksy Rodecki.

  Spieralski, Z., 1965. Z dziejów wojen polsko-mołdawskich. Studia i Materiały do Historii Wojskowości, XI(2), s.62–121.

  Bogdan, I., publ. 1913. Documente lui Ştefan cel Mare. Bucureşti: Socec & Co, 2.

  Ureche, G., 1990. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei (…) dela Dragoş-vodǎ pînǎ la Aron-vodǎ. В: T.Celac, red. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei: Cronici. Chişinău: Hyperion, p. 23–118.

  Veress, A., 1914. Acta et Epistolae Relationum Transylvaniae, Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Budapest: Typis Societatis Stephaneum Typographicae, T.1.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Балух О. В. Боротьба за Покуття та польсько-молдавська війна 1506-1510 рр. / О. В Балух. // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 102-121.

  Harvard Referencing Style
  Balukh, O., 2021. Borotba za Pokuttia ta polsko-moldavska viina 1506-1510 rr. / [The struggle for Pokuttya and the polish-moldovan war 1506-1510]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp. 102-121.

   

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Moder (11.06.2021)
  Переглядів: 26 | Теги: Stephen III, Ottoman Empire., Північна Буковина, Стефан III, Northern Bukovina, Богдан ІІІ, Poland, Покуття, Угорщина, Османська імперія, Pokuttya, Moldavia, Польща, Молдавія, Hungary, Bogdan III | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz