Неділя, 29.03.2020, 08:27 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Пашина Наталія Полікарпівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - C. 164-173

  Пашина Наталія Полікарпівна
  доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  Маріупольський державний університет
  npash2@gmail.com

  Макрополітична ідентичність як фактор політичної безпеки у багатоскладових суспільствах (теоретичний аспект)

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-164-173

  [ заватажити pdf (379.88 Kb) ]

  C. 164-173

  Анотація
  Досліджується взаємозвʼязок макрополітичної ідентичності з політичною безпекою багатоскладового суспільства. Доведено, що він є значним фактором, який забезпечує стійкість політичної системи й політичного режиму, важливим компонентом національної безпеки у цілому. Визначено, що виклики сучасної епохи у вигляді процесів глобалізації та зростання міграційних потоків ускладнюють ідентифікаційні процеси й орієнтири, ставлять перед політикою ідентичності нові завдання.

  Ключові слова: ідентичність, макрополітична ідентичність, багатоскладові суспільства, політична безпека, identity, macro-political identity, multi-compound societies, politicalsecurity.

  Список використаної літератури

  1. «Белая книга» по межкультурному диалогу: «Жить вместе в равном достоинстве» : пер. с англ. / Совет Европы. - Москва : Информационный офис Совета Европы, 2009. — 73 c.
  2. Веденеева В. Т. Проблема доступа беженцев на рынки труда европейских стран: ограничения и меры поддержки / В. Т. Веденеева // Веденеева В. Т. Феномен трудовой миграции в изменяющемся мире / В. Т. Веденеева, В. В. Комаровский — Москва : ИМЭМО РАН, 2017. — С. 103—122.
  3. Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів / упоряд. М. О. Шульга. — Київ. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2009. —173 с.
  4. Гудков Л. Н. К проблеме негативной идентификации // Гудков Л. Н. Негативная идентичность : статьи 1997–2002 годов / Л. Н. Гудков. — Москва : Новое литературное обозрение, «ВЦИОМ–А», 2004. — С. 262—299.
  5. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. — Москва : Новое издательство, 2011. — 464 с.
  6. Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона. — 2016. — № 3—4. — 104 с.
  7. Кокка Ю. Границы Европы и идентичность = Turopas grenzen unci identitat: исторический опыт и вызовы современности / Ю. Кокка. — Москва : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2007. — 310 с.
  8. Косілова О. Політична безпека в системі національної безпеки України / О. Косілова // Правова інформатика. — 2011. — № 1. —С. 72—78.
  9. Лейпхард А. Многосоставные общества и демократические режимы [Электронный ресурс] / А. Лейпхард // Гражданское общество в России : научная электронная библиотека. — Режим доступа : http://www.civisbook.ru/files/File/Leiphart_1992-_1.pdf
  10. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / А. Лейпхарт. — Москва : Аспект-пресс, 1997. — 288 с.
  11. Малинова О. Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России / О. Ю. Малинова // Полис. Политические исследования. — 2010. — № 2. — С. 90—105.
  12. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. — Санкт-Пеьтербург : Евразия, 1999. — 478 с.
  13. Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формирование европейских идентичностей / И. Нойманн. — Москва : Новое издательство, 2004. — 336 c.
  14. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение : открытие спирали молчания : пер. с нем. / Э. Ноэль-Нойман ; общ. ред. и предисл. Н. С. Мансурова. — Москва : Прогресс-Академия, ВесьМир, 1996. — С. 74—95.
  15. Орел М. Г. Розроблення стратегії забезпечення політичної безпеки: теоретичний аспект / М. Г. Орел // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2017. — № 4(60). — С. 61—66.
  16. Паин Э. К вопросу о «крахе политики мультикультурализма» в Европе [Электронный ресурс] / Э. Паин // Демагогия. ру. — Режим доступа : http://demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope
  17. Пашина Н. Концепт політичної ідентичності в українській політичній науці / Н. Пашина // Політичний менеджмент. — 2012. — № 4—5. — С. 180—191.
  18. Пашина Н. П. Політика ідентичності: сутність та функції формування / Н. П. Пашина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2015. - Вип. 17. - С. 88-93.
  19. Угрин Л. Я. Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму / Л. Я. Угрин // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 111. - С. 329-333.
  20. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол. : С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : НАН України, 2017. — 336 с.
  21. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон. — Москва : ACT; Транзиткнига, 2004. — 635 с.
  22. Храмов В. Політична безпека [Електронний ресурс] / В. Храмов // Політологічний словник. — Режим доступу : https://subject.com.ua/political/dict/1040.html
  23. Bauman Z. Identity / Z. Bauman. — Cambridge : Malden, 2004. — P. 12—13.
  24. Buzan B. Security: A new framework for analysis / B. Buzan, O. Weaver, J. de Wilder. — Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers Inc., 1998. — 239 p.
  25. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions : European Agenda on Migration [Electronic resource]. – Mode of access : https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
  26. Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection [Electronic resource]. – Mode of access : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
  27. Eckstein H. Division and Cohesion in Democracy: A Study of Norway / H. Eckstein. - Princeton : Princeton University Press, 1966. - 318 p.
  28. Favell A. Integration nations: the nation-state and research on immigrants in Western Europe. The multicultural challenge / A. Favell // Multicultural Challenge / ed. by G. Brochmann. — Amsterdam : Elsevier, 2003. — P. 13—42. – (Comparative Social Research. No. 22)
  29. Lehmbruch G. Segmented Pluralism and Political Strategies in Continental Europe: Internal and External Conditions of «Concordant Democracy» / G. Lehmbruch // Paper presented at the Round Table of the International Political Science Association, Turin). — 1969. — September. PP. 1—2.
  30. Lorwin V. R. Segmented Pluralism: Ideological Cleavages and Political Cohesion in the Smaller European Democracies / V. R. Lorwin // Comparative Politics. — 1971. — Vol. 3, № 2. - P. 141—175.
  31. The labour market integration of resettled refugees [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.unhcr.org/5273a9e89.pdf
  32. Wood P. The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage / P. Wood, C. Landry. — London, 2008. — 360 р.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Пашина Н. П. Макрополітична ідентичність як фактор політичної безпеки у багатоскладових суспільствах (теоретичний аспект) / Н. П. Пашина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 164-173.

  Harvard Referencing Style
  Pashyna, N. 2019. Macro-political identity as the political factor of security in multi-compound societies (theoretical aspect) [Makropolitychna identychnist yak faktor politychnoi bezpeky u bahatoskladovykh suspilstvakh (teoretychnyi aspekt)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 164-173.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (30.01.2020)
  Переглядів: 29 | Теги: macro-political identity, politicalsecurity, multi-compound societies, ідентичність, макрополітична ідентичність, політична безпека, Identity, багатоскладові суспільства | Рейтинг: 5.0/1
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz