Неділя, 29.03.2020, 07:41 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Папазова Анжела Василівна, Пандазі Анастасія Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 50-58

  Папазова Анжела Василівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін.
  Маріупольський державний університет
  i-anzela@rambler.ru

  Пандазі Анастасія Володимирівна
  студентка спеціальності «Історія та археологія» ОС «Магістр».
  Маріупольський державний університет
  anastasia.pandazi@gmail.com

  Вивчення розвитку освіти та науки в Туреччині (1839 – 1937 роки) радянськими дослідниками

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-50-58

  [ заватажити pdf (383.22 Kb) ]

  С. 50-58

  Анотація
  Зроблено спробу проаналізувати тематику праць щодо вивчення розвитку освіти й науки в Османській імперії, а, згодом, у Турецькій республіці (1839 – 1937 роки) радянськими дослідниками. Представлені окремі думки та висновки науковців щодо певних питань розвитку освіти та науки. Передусім, науковці цікавилися політикою урядів Туреччини в галузі освіти, освітніми реформами в Османській імперії. Праць, присвячених вивченню науки в Османській імперії та Турецькій республіці (1839 – 1937 роки) мало. Дослідники звертали увагу на реформи в науці 20 – 30-х років ХХ ст., досягнення окремих наук, праці науковців.

  Ключові слова: історіографічний аналіз, освіта, наука, Османська імперія, республіка Туреччина, historiographic analysis, education, science, Ottoman Empire, Republic of Turkey

  Список використаної літератури

  1. А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик / ред. кол. : Ю. М. Кочубей (голова), О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок та ін.; упоряд.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. – Київ, 2016. – 276 с.
  2. Бартольд В. В. Хранение документов в государствах мусульманского Востока // Бартольд В. В. Сочинения / В. В. Бартольд. – Москва : Наука, 1973. – Т. VIII : Работы по источниковедению. – С. 350-361.
  3. Бартольд В. Записка об ученых трудах Кёпрюлю Заде Фуад-Бея (Keuprulu Zadе Mehmed Fuad) / В. Бартольд, С. Ольденбург, И. Крачковский // Вестник Удмуртского университета. Сер. : История и филология. – 2017. – Т. 27. Вып. 2. – С. 323-325.
  4. Васильев Д. Д. Об Анне Степановне Тверитиновой / Д. Д. Васильев, С.Ф. Орешкова, И. М. Смилянская // Османский мир и османистика : Сборник статей к столетию со дня рождения А.С. Тверитиновой (1910 – 1973). – Москва : ИВ РАН, 2010. – С. 15-26.
  5. Гасанова Э. Ю. Идеология буржуазного национализма в Турции в период младотурок. (1908 – 1914 гг.) / Э. Ю. Гасанова. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1966. – 162 с.
  6. Гордлевский В. Али Эмири / В. Гордлевский // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. – Москва; Санкт-Петербург : Всемирная литература, 1925. – Кн. пятая. – С. 277-278.
  7. Гордлевский В. Ахмед Рефик Алтынай (1880–1937) / В. Гордлевский // Советское востоковедение. – Москва; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1945. – Т. III. – С. 265–268.
  8. Гордлевский В. Из жизни современной Турции (Заметки) / В. Гордлевский // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. – Москва; Петербург: Всемирная литература, 1924. – Кн. четвертая. – С. 204-210.
  9. Гордлевский В. Кемаль-паша задэ Саид-бей; Решад Фуад-бей / В. Гордлевский // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. – Москва; Санкт-Петербург: Всемирная литература, 1924. – Кн. четвертая. – С. 211.
  10. Гюль А. Историография становления университетского образования в Турции: проблемы и перспективы / А. Гюль // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2016. – № 2(11). – С. 78-81.
  11. Гюль А. Становлення та розвиток університетської освіти Туреччини у ХІХ – на початку ХХІ століття : дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Алі Гюль; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2017. – 326 с.
  12. Дулина Н. А. Об уголовном праве Танзимата (1839–1878 гг.) / Н. А. Дулина // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1988 г. – Москва : Наука, ГРВЛ, 1989. – Часть 1. – С. 99-105.
  13. Дулина Н. А. Танзимат и Мустафа Решид-паша / Н. А. Дулина. Москва : Наука, 1984. – 196 с.
  14. Желтяков А. Д. Изучение культуры Турции в России и СССР / А. Д. Желтяков // Тюркологический сборник. 1978 / под ред. А. Н. Кононова. – Москва : Наука, ГРВЛ, 1984. – С. 88-109.
  15. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVIII – начало XX в.) / А.Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. – Москва : Наука, 1965. – 174 с.
  16. Ибрагимов А. Х. Печать Турции / А. Х. Ибрагимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 146 c.
  17. Изучение новой истории Турции в СССР и на Западе // Новая история стран зарубежной Азии и Африки : учеб. пособ. / глав. ред. Г. В. Ефимов. – 2–е изд., испр. и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – С. 471-472.
  18. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения в 6-ти т. / И. Ю. Крачковский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – Т. 4 : Арабская географическая литература. – 919 с.
  19. Кримський А. Ю. Історія Туреччини з 13 малюнками, що їх узято побільше із стародруків XVI – XVIІІ вв. Звідки почалася Османська Держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутності / А. Ю. Кримський. – Київ, 1924. – 226 с.
  20. Ли Ю. А. Сектор Турции Института востоковедения РАН: (к полувековой истории существования) / Ю. А. Ли, С. Ф. Орешкова; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва, 2009. – 94 с.
  21. Новичев А. Д. История Турции в 4-х т. / А. Д. Новичев. –Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. – Т. 4. Ч. 3 : Новое время (1853 – 1875). – 280 с.
  22. Петросян Ю.А. Ахмед Саиб – младотурецкий историк и публицист / Ю.А. Петросян // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1983 – 1984. – Москва : Наука, ГРВЛ, 1985. – Ч. I. – С. 211-215.
  23. Петросян Ю. А. Мехмед Сабахеддин и его общественно-политические взгляды / Ю. А. Петросян // Тюркологический сборник 1978. – Москва : Наука, ГРВЛ, 1984. – С. 201-214.
  24. Петросян Ю. А. Российская историография Османской империи. XVIII – XX вв. / Ю. А. Петросян. – Санкт-Петербург : Наука, 2012. – 260 с.
  25. Прокопьева А. В. Отечественная историография реформ конца XVIII – 70-х гг. XIX вв. в Османской империи : автореф. дис. ... канд. истор. наук : спец. 07.00.09 / Анастасия Викторовна Прокопьева; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2011. – 26 с.
  26. Рафиков А. Х. Очерки истории книгопечатания Турции / А. Х.Рафиков. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1973. – 230 с.
  27. Самойлович А. Н. [Рецензия:] توركيات مجموعه سى – журнал по туркологии, издаваемый Туркологическим Институтом Стамбульского Университета под редакцией проф. Кӧпрюлюзадэ Мехеммед Фуада / А. Н. Самойлович // Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее Академии Наук CССР. – Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1927. – С. 373-375.
  28. Сейтиева У. Б. Культура и просвещение в Турции в эпоху Танзимата: 1839–1876 : автореф. дис. … канд. ист. наук : спец. 07.00.03 / Умурашидат Багаутдиновна Сейтиева; Дагестанский государственный университет. – Махачкала, 2003. – 28 с.
  29. Тверитинова А. Содержание турецкого журнала «Kadro» / А. Тверитинова // Библиография Востока. – Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1934. – Вып. 5-6. – С. 121-124.
  30. Фадеева И. Л. Основные черты программы османских реформаторов 50 – 60- х годов XIX в. Аали-паши и Фуада-паши /И. Л. Фадеева // Народы Азии и Африки. – 1978. – № 4. – С. 189-194.
  31. Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні (радянський період) / Е. Циганкова. – Київ : Критика, 2007. – 291 c.
  32. Черніков І. Ф. До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст. / І. Ф. Черніков // Східний світ. – 2005. – № 4. – С. 72-96.
  33. Черніков І. Ф. З історії становлення й розвитку тюркології в Україні до середини 30-х років XX ст. / І. Ф. Черніков // Східний світ. – 2003. – № 4. – С. 5-25.
  34. Черников И. Ф. Об исследованиях А. Е. Крымского по тюркологии (20-е годы) / И. Ф. Черников // Восток. – 1992. – № 1. – С. 104-111.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Папазова А. В. Вивчення розвитку освіти та науки в Туреччині (1839 – 1937 роки) радянськими дослідниками / А. В. Папазова, А. В. Пандазі // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 50-58.

  Harvard Referencing Style
  Papazova, A. and Pandazi A. 2019. A study of the development of education and science in Turkey (1839-1937) by soviet researchers [Vyvchennia rozvytku osvity ta nauky v Turechchyni (1839 – 1937 roky) radianskymy doslidnykamy]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 50-58.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (01.02.2020)
  Переглядів: 34 | Теги: наука, Education, historiographic analysis, Османська імперія, Republic of Turkey, історіографічний аналіз, освіта, Science, Ottoman Empire, республіка Туреччина | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz