Неділя, 29.03.2020, 08:57 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Лубінець Дмитро Валерійович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 150-164

  Лубінець Дмитро Валерійович
  здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 052 Політологія.
  Маріупольський державний університет
  anastasia.v.trofimenko@gmail.com

  Проблема лобізму в українській історіографії

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-150-164

  [ заватажити pdf (416.52 Kb) ]

  С. 150-164

  Анотація
  Робота представляє аналіз сучасного стану дослідженості проблеми лобізму в Україні. Українські дослідники роблять свій внесок в розвиток теоретико-методологічних засад лобізму. На основі дослідження та класифікації широкого кола наукових робіт автор встановив, що цей феномен в Україні досліджується за двома основними підходами: правовим та політологічним, при цьому не має одностайності серед українських дослідників щодо його трактування, типології, характерних ознак тощо, хоча визнається необхідність його введення в правове поле України як основи протидії корупції.

  Ключові слова: лобізм, лобіювання, політична система, політична комунікація, «група інтересів», історіографія, lobbyism, lobbying, political system, political communication, “interest group”, historiography

  Список використаної літератури

  1. Базілевич Д. Інститут лобіювання в Україні та за кордоном: походження, проблеми, перспективи розвитку : науково-інформаційне видання / Д. Базілевич, В. Нестерович, В. Федоренко; Інститут професійного лобіювання та адвокасі. – Київ : ФОП Москаленко О.М., 2015. - 111 с.
  2. Биковець В. Лобізм у системі представництва інтересів [Електронний ресурс] / В. Биковець // Політичний менеджмент. - 2006. - № 5. – Режим доступу : http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bykovets_lobizm.pdf
  3. Богиня Т. Ю. Перспективи законодавчого регулювання інституту лобізму в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ю. Богиня // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 61. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_61_81
  4. Бризіцький М. І. Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання [Електронний ресурс] / М. І. Бризіцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 61. С. 3–9. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_3
  5. Бурбело О. А. Лобізм в сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. А. Бурбело // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2017. - № 10. - С. 24-29. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_10_6
  6. Виговський Д. Суть лобізму як категорії політичної науки [Електронний ресурс] / Д. Виговський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2008. - Вип. 20. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/09_76.pdf
  7. Ворчакова І. Є. Проблеми та перспективи розвитку лобізму як політичного інституту в Україні [Електронний ресурс] / І. Є. Ворчакова // Політикус. - 2016. - Вип. 1. - С. 88–91. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_21
  8. Ганжуров Ю. Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації / Ю. Ганжуров // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4. - С. 50-62.
  9. Герасіна Л. Практика лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект / Л. Герасіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія. - 2016. - № 3. - С. 6-17.
  10. Гнатенко Н. Г. Інституціоналізація лобізму в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. Г. Гнатенко // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 115. - С. 434-439. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_109
  11. Гоцуляк В. М. Формування правових засад політичного лобізму в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Гоцуляк // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 110. - С. 369-373. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_110_95
  12. Гросфельд Е. В. Специфика лоббизма в системе представительства интересов общественности в политике в Украине / Е. В. Гросфельд // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Политические науки». – 2008. – Т.21 (60). – № 1. – С. 145–154.
  13. Гросфельд Е. В. Специфика отраслевого лоббизма в Украине: сущность, формы, технологии [Электронный ресурс] / Е. В. Гросфельд // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія. Політологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 183-186. - Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ifpo_2011_3_33
  14. Гросфельд Е. Цивилизованный лоббизм как антикоррупционная технология [Електронний ресурс] / Е. Гросфельд // Політичний менеджмент. - 2013. - № 59. - С. 70-77. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_59_9
  15. Гросфельд О. В. Становлення лобізму в сучасній Україні : дис. … канд. політ. наук. : спец. 23.00.02 / Олена Володимирівна Гросфельд ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2009. - 209 с.
  16. Денисюк А. В. Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Денисюк // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 102. - С. 403-406. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_107
  17. Євгеньєва А. Законодавче регулювання лобістської діяльності / А. Євгеньєва // Часопис «Парламент. - 2004. - № 1. – С. 32-39.
  18. Зернова А. Легітимізація лобізму в Україні, або Чи далі залишатися з корупцією [Електронний ресурс] / А. Зернова // Канал 24. – 2017. – 11 грудня. – Режим доступу : https://24tv.ua/ru/legitimatsiya_lobizmu_v_ukrayini_abo_chi_dali_zalishatisya_z_koruptsiyeyu_n899678
  19. Карпенко О. Цивілізований лобізм як механізм державного регулювання взаємовідносин бізнес-еліти та органів публічної влади в Україні [Електронний ресурс] / О. Карпенко // Україна : події, факти, коментарі. – 2011. – № 5. – С. 41–47. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2011/ukr5.pdf
  20. Кіянка І. Взаємодія держави і груп тиску в сучасному політичному процесі України [Електронний ресурс] / І. Кіянка // Демократичне врядування. - 2009. - Вип. 4. – Режим доступу : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik4/fail/+Kijanka.pdf
  21. Коляса О. Групи інтересу в системі «держава – громадянське суспільство» [Електронний ресурс] / О. Коляса //Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – Число 1. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n21texts/kolasa.htm
  22. Корнієнко В. О. Політичне лобіювання в Україні: теоретична підойма та практичні реалії [Електронний ресурс] / В. О. Корнієнко, С. П. Годний // Політичне життя. - 2016. - № 1-2. - С. 36-41. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2016_1-2_8
  23. Краснящих П. Г. Лоббизм в Украине / П. Г. Краснящих // Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Серія Соціологічні науки. - 2009. - Т. 12, № 1. - С. 23-28.
  24. Куценко О. Структурування інтересів економіко-політичних еліт у процесі перетворень в Україні [Електронний ресурс] / О. Куценко // Політичний менеджмент. - 2005. - № 1. - С. 78-89. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_1_11
  25. Лопата М. Лобіювання: світова практика та українські реалії [Електронний ресурс] / М. Лопата // Політична наука в Україні: стан і перспективи : матер. Всеукр. наукової конференції, м. Львів, 10-11 травня 2007 р. – Львів, ЦПД, 2008. - Режим доступу : http://postua.info/lopata.htm
  26. Мацкевич Р. М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні : дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Роман Миколайович Мацкевич; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2008. - 193 с.
  27. Недюха М. Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність, засоби впливу [Електронний ресурс] / М. Недюха, М. Федорін // Віче. - 2010. - № 3. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_3_8
  28. Немчинов І. Лобіювання як форма діалогу з владою / І. Немчинов // Контекст. - 2002. - №2. - С. 9-12.
  29. Нестерович В. Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина [Електронний ресурс] / В. Нестерович // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 83-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_3_9
  30. Нестерович В. Ф. Легітимація лобіювання в Україні: від ідеї до закону [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 4. - С. 36-46. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_4_6
  31. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Віче. - 2009. - № 21. Режим доступу : http://veche.kiev.ua/journal/1725/
  32. Нестерович В. Ф. Типологія лобіювання у контексті сучасних політико-правових трансформацій / В. Ф. Нестерович // Вибори та демократія. - 2009. - N 4. - С. 34-43.
  33. Одаренко К. В. В законе ли дело? Динамика развития лоббизма в Украине [Электронный ресурс] / К. В. Одаренко // Site.ua : блог-платформа. – Режим доступа : https://site.ua/Kateryna_odarchenko/5190/
  34. Одінцова О. О. Створення механізму правового регулювання лобізму в сучасній Україні / О. О. Одінцова // Экономика и право. - 2010. - № 3. - С. 40–45.
  35. Піонтковська А. К. Лобізм: українські реалії та перспективи / А. К. Піонтковська // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 319-332.
  36. Похило І. Д. Олігархічний лобізм як відображення репутації політичної партії [Електронний ресурс] / І. Д. Похило, О. В. Буряченко, С. П. Годний // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал 2017. – Вип. 5. – C. 28-32. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8037
  37. Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україні та шляхи їх розв’язання: матеріали громадського обговорення (м. Київ, 12 жовтня 2009 р.) / передмов. М. Оніщук; за заг. ред. В. Федоренка. – Київ : СПД Москаленко О. М., 2009. - 108 с.
  38. Рейтерович І. В. Групи інтересів у системі громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Рейтерович // Відкриті очі. – 2010. – 6 січня. – Режим доступу : http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2010/01/blog-post.html
  39. Сергєєв В. Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій [Електронний ресурс] / В. Сергєєв // Політичний менеджмент. - 2007. - № 3. - С. 88-95. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_3_12
  40. Сибіга І. Перспективи інституалізації лобізму в Україні [Електронний ресурс] / І. Сибіга // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 1. - С. 235-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_26
  41. Стрижакова Н. А. Недоліки лобіювання у суспільствах перехідного типу: сутність та причини / Н. А. Стрижакова // Вісник СевДТУ: Серія Політологія. - 2008. - Вип. 91. - С. 199–203.
  42. Сумська В. В. Використання засобів масової інформації під час лобіювання інтересів в органах державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Сумська. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Gosupravlenie/61611.doc.htm
  43. Сумська В. В. Громадські слухання як інструмент лобіювання [Електронний ресурс] / В. В. Сумська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Gosupravlenie/74334.ddo.htm
  44. Сумська В. В. Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Сумська // Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 4. - С. 491-497. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_71
  45. Сумська В.В. Теоретичні підходи до визначення поняття “лобіювання” [Електронний ресурс] / В. В. Сумська // Державне будівництво. – 2010. - № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/4/03.pdf
  46. Табакера В. Суб’єкти та об’єкти лобістської діяльності у Верховній Раді України [Електронний ресурс] / В. Табакера. – Режим доступу : http://polis.oa.edu.ua/index.php?id=54
  47. Тихомирова Є. Технологія зв’язків із владою: міжнародний досвід лобіювання / Є. Тихомирова // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 6. – С. 235 – 244.
  48. Топалова Є. Х. Досвід інституціалізації лобістської діяльності в зарубіжних країнах: уроки та перспективи для України / Є. Х. Топалова, Н. В. Квєткіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2011. - № 2. – С. 149-155.
  49. Трофименко А. В. Концептуальні підходи до розуміння лобізму / А. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. - 2014. - Вип. 10. - С. 112-123.
  50. Трофименко А. В. Проблеми інституціоналізації лобізму в Україні / А.В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2014. - Вип. 11. - С. 203-212.
  51. Трофименко А. В. Нормативно-правові основи лобістської діяльності в Канаді / А. В. Трофименко // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 84. - С. 542-547.
  52. Федоренко В. Л. Інститут лобіювання у країнах західної демократії та перспективи його легітимації в Україні / В.Л. Федоренко, В. Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 9. - С. 13–25.
  53. Федоренко В. Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти [Електронний ресурс] / В.Л. Федоренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 50-62. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_3-4_9
  54. Чувардинський О. Групи інтересів у громадянському суспільстві [Електронний ресурс] / О. Чувардинський // Політичний менеджмент. - 2007. - № 3. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_3_11


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лубінець Д. В. Проблема лобізму в українській історіографії / Д. В. Лубінець // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 150-164.

  Harvard Referencing Style
  Lubinets, D. 2019. The issue of lobbying in ukrainian historiography [Problema lobizmu v ukrainskii istoriohrafii]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 150-164.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (30.01.2020)
  Переглядів: 24 | Теги: лобіювання, політична комунікація, historiography, “interest group”, історіографія, Lobbying, «група інтересів», political system, лобізм, political communication, lobbyism, політична система | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz