Неділя, 29.03.2020, 07:25 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Конарівська Юлія Олександрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 37-49

  Конарівська Юлія Олександрівна
  Аспірантка. Житомирський державний університет ім. Івана Франка. вчитель історії в «Міжнародний ліцей МАУП»
  konarivska@ukr.net

  Діяльність «Союзу польського народу» на Правобережній Україні в історичній літературі середини ХХ – початку ХХІ ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-37-49

  [ заватажити pdf (393.94 Kb) ]

  С. 37-49

  Анотація
  У статті аналізуються праці істориків ХХ – поч. ХХІ ст., у яких досліджуються форми і напрямки діяльності польського таємного товариства «Союз польського народу» на території Правобережної України, метою якого була підготовка місцевого населення, зокрема, селянства, яке складалося переважно з українців, до повстання за відновлення Речі Посполитої у кордонах 1772 р., що означало і включення до її складу Правобережної України та Галичини. Зробивши комплексний аналіз можна простежити, які завдання ставила перед собою наука, як змінювалися погляди істориків у різні періоди часу та відповідно до національності і наскільки дане питання є вивченим у польській, російській та українській історіографії.

  Ключові слова: «Союз польського народу», польський визвольний рух, Правобережна Україна, історична література ХХ – поч. ХХІ ст, «Union of the Polish people», Polish liberation movement, Right-Bank Ukraine, historical literature of the 20th – beginning of 21st century.

  Список використаної літератури

  1. Білан А. М. Матеріали Київської секретної комісії про таємні товариства (1838–1839 рр.) та воєнно-слідчої комісії при Київському ордонансгаузі (1863–1865 рр.) як джерело історії революційно-демократичного руху в Київському університеті / А. М. Білан // Вісник Київського університету. Серія: Історія. – 1968. – № 10. – С. 112 – 122.
  2. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляха и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Д. Бовуа; авториз. пер. с фр. М. Крисань. – Москва : Новое литературное обозрение, 2011. – 998 с.
  3. Бортников А. И. О связях А. Н. Кузьмина-Караваева с польскими революционными организациями / А. И. Бортников // Вопросы истории славян. – Воронеж : Издательство воронежского университета, 1966. – Вып. 2. – С. 161 – 173.
  4. Дорошенко Е. А. Польский революционер Шимон Конарский (1808–1839) / Е.А. Дорошенко // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. – 1991. – № 6. – С. 61–71.
  5. Іванова Л. Г. Україна в польському національно-визвольному русі в 30 – 50 роках ХІХ ст. / Л. Г. Іванова. – Київ : Вид. Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 22 с.
  6. Кузьмин М. Н. Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения / М. Н. Кузьмин // Вопросы истории. – 1961. – № 6. – С. 111 – 114.
  7. Лебедева Г. М. Новые материалы о «Содружестве польского народа» и Шимоне Конарском / Г. М. Лебедева // Из истории общественно-политического движения в России XIX века: (Материалы отдела письменных источников Государственного исторического музея) – Москва : Советская Россия, 1967. – С. 5–33.
  8. Марахов Г. И. Деятельность «Содружества польського народа» на Правобережной Украине в 1835–1839 гг. (по материалам Киевского архива) / Г.И. Марахов // Связи революционеров России и Польши XIX – начала XX вв. – Москва : Наука, 1968. – С. 166 – 194.
  9. Марахов Г. И. Киевский университет в революционно-демократическом движении / Г. И. Марахов. – Киев : Вища школа; Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 119 с.
  10. Марахов Г. И. Социально-политическая борьба на Украине в 20 – 40-е годы ХІХ в. / Г. И. Марахов. – Киев : Вища школа; Изд-во при Киев. ун-те, 1979. – 150 с.
  11. Ремі Й. Імперська освітня політика і польське питання в Київському учбовому окрузі. Суперечка між Сергієм Уваровим та Дмитром Бібіковим наприкінці 1830-х рр. / Й. Ремі // Етнічна історія народів Європи. - 2001. - Вип. 8. - С. 17–21.
  12. Сергієнко Г. Я. Діяльність «Союзу польського народу» на Україні (1835−1839 рр.) / Г. Я. Сергієнко // Український історичний журнал. - 1969. – № 12. – С. 75 – 84.
  13. Сергієнко Г. Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. 1826 − 1850 / Г. Я. Сергієнко. – Київ : Наук. думка, 1971. – 300 с.
  14. Сімонов С. С. Осередок «Союзу польського народу» в Київському університеті / С. С. Сімонов // Вісник Київського університету. Серія історії і філософії. - 1961. – № 4, Вип. 1. – С. 89 – 102.
  15. Смирнов А. Ф. Революционные связи народов России и Польши: 30–60 годы ХIХ века / А. Ф. Смирнов. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 425 с.
  16. Хададова М. В. Діяльність «Союзу польського народу» в Правобережній Україні в радянській історіографії 60-х років ХХ ст. / М. В. Хададава // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції 12-13 листопада 2010 р. – Житомир : Вид. ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 318 – 320.
  17. Хададова М. В. Діяльність «Союзу польського народу» на Правобережній Україні в радянській історіографії / М. В. Хададава // Волинські історичні записки : зб. наук. праць. – 2012. – Т. 8. – С. 210 – 215.
  18. Хитровська Ю. В. Участь католицького духовенства у діяльності польського таємного товариства «Співдружність польського народу» на Правобережній Україні та реакція на неї російського уряду [Електронний ресурс] / Ю. В. Хитровська // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Nastoleni moderni vedy - 2007». - Praha, 2007. – Dil 3. – S. 9-12. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15.PNR_2007/Istoria/21761.doc.htm
  19. Kieniewicz S. Konspiracje Galicyjskie (1831—1845) / S. Kieniewicz. – Warszawa : Ksia̜żka i Wiedza, 1950. – 236 s.
  20. Kiślak E. Konarszczyzna w literaturze / E. Kiślak // Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. SzymonKonarski / red. M. Micińska. – Warszawa, 2009. – S. 67 – 96.
  21. Łopuszański B. Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835 – 1841) / B. Łopuszański. – Kraków, 1975. – 396 s.
  22. Łukaszewicz W. Szymon Konarski (1808-1839) / W. Łukaszewicz. – Warszawa Spółdzielnia Wydawnicza «Książka», 1948. – 233 s.
  23. Makarowa G. Политические меры российского правительства в отношении семей участников заговора Шимона Конарского (по архивным материалам) / G. Makarowa // Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. SzymonKonarski / red. Magdalena Micińska. – Warszawa, 2009. – S. 51 – 65.
  24. Mościcki H. Szymon Konarski / H. Mościcki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wudawniczy, 1949. – 97 s.
  25. Rozdolski R. Do historii «Stowarzyszenia Ludu Polskiego» / R. Rozdolski // Kwartalnik historyczny. - 1936. - R. 50. – S. 712–726.
  26. Siemionow J. Działalność gospodarcz polskich przestępców politycznych na Zabajkalu w czterdziestych – pięćdziesiątych latach XIX w. / J. Siemionow // Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. SzymonKonarski / red. M. Micińska. – Warszawa, 2009. – S. 31. – 50.
  27. Skowronek J. Od konspiracji do kapitulacji / J. Skowronek. – Warszawa, 1989. – 82 s.
  28. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. SzymonKonarski / red. M. Micińska. – Warszawa, 2009. – 581 s.
  29. Trynkowski J. Dziennik mojej niewoli i wygnania i jego autor – Julian Sabiński / J. Trynkowski // Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w gubernii Kijowskiej. SzymonKonarski / red. . Micińska. – Warszawa, 2009. – S. 97 – 129.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Конарівська Ю. О. Діяльність «Союзу польського народу» на Правобережній Україні в історичній літературі середини ХХ – початку ХХІ ст. / Ю. О. Конарівська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 37-49.

  Harvard Referencing Style
  Konarivska, Ju. 2019. The activity of the «Union of the polish people» in the territory of Right-Bank Ukraine in the historical literature of the middle of 20th - the beginning of the 21st century. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 37-49.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (15.11.2019)
  Переглядів: 79 | Теги: Right-Bank Ukraine, historical literature of the 20th –, «Союз польського народу», історична література ХХ – поч. ХХІ , «Union of the Polish people», Polish liberation movement, польський визвольний рух, Правобережна Україна | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz